توضیحات کلی و نقد و بررسی

AHD 1-1.3mega pixel
bullet waterproof camera

 mettal 3.6-6mm lens 2mega pixel
WITH OSD cable and menu
wetherproof-waterproof-wandelproof

saving temperature:-20 c-80 c

نظرات کاربران


می توانید نظرتان را در مورد این کالا درج کنید:

رتبه بد خوب

برچسب ها