توضیحات کلی و نقد و بررسی

IP 1.3-2.mega pixel
bullet waterproof camera

nightvision 30mm
 mettal 4-6mm lens 3mega pixel
wetherproof-wandelproof

saving temperature:-20 c-80 c

نظرات کاربران


می توانید نظرتان را در مورد این کالا درج کنید:

رتبه بد خوب

برچسب ها